Algemene voorwaarden & Disclaimer

Deze Gebruiksvoorwaarden verwijzen naar de website www.mainstay-medical.com (de "Website"). Alle toegang tot en gebruik van deze Website is onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden. Toegang tot deze Website geeft aan dat de gebruiker (hetzij "gebruiker" of "u" in dit document) zowel de Gebruiksvoorwaarden als het Privacybeleid heeft gelezen en aanvaard. De informatie die op onze website wordt aangeboden, is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden mag u geen gebruik maken van of toegang zoeken tot deze Website en moet u de Website onmiddellijk verlaten.

De Website wordt beheerd door Mainstay Medical International plc (hetzij "Groep" of "wij"). De Groep is een besloten vennootschap, opgericht onder Iers recht onder registratienummer 516089, met als vestigingsadres Clonmel House, Forster Way, Swords, Co Dublin.

Vrijwaringsclausule

Deze Website bevat algemene informatie met betrekking tot lage rugpijn en de behandeling ervan. Deze informatie heeft niet als doel medische adviezen te verstrekken. U dient voor medisch advies en behandeling altijd een arts of andere gekwalificeerde zorgverlener te raadplegen. Alle informatie op deze Website is onderhevig aan verandering zonder kennisgeving. Hoewel wij ons best hebben gedaan om deze Website nuttig en accuraat te maken kan de Groep de nauwkeurigheid van de informatie op deze Website niet garanderen. Indien fouten of nalatigheid onder de aandacht van de Groep worden gebracht zullen wij de nodige wijzigingen zo spoedig mogelijk maken.

AL HET MATERIAAL OP DEZE WEBSITE WORDT "ALS ZODANIG" AANGEBODEN ZONDER ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE. HET BEDRIJF, DIENS HANDELSAGENTEN EN DE MAKERS VAN DE WEBSITE ZIJN KRACHTENS DE WET GEVRIJWAARD VAN HET VERSTREKKEN VAN ALLE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT, ELKE GARANTIE OP VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. HET BEDRIJF GARANDEERT NIET DAT DE FUNCTIES OP DEZE WEBSITE ZONDER ONDERBREKINGEN OF DEFECTEN TE GEBRUIKEN ZULLEN ZIJN, DAT DEFECTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD OF DAT DEZE WEBSITE, OF DE SERVER WAAROP DEZE DRAAIT, GEEN VIRUSSEN OF OVERIGE SCHADELIJKE COMPONENTEN BEVAT. HET BEDRIJF GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE OF WAARBORG INZAKE HET MATERIAAL OP DEZE WEBSITE WAT BETREFT JUISTHEID, NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID, OF ANDERS.

Gebruiksmogelijkheden

De Groep biedt deze Website aan voor informatieve en educatieve doeleinden en voor het algemeen belang van de gebruikers. Uw toegang tot en het gebruik van de informatie op deze Website is onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden. Door de toegang tot en gebruik van deze Website, aanvaardt u, zonder beperking of voorbehoud, deze Gebruiksvoorwaarden. De Groep nodigt u uit om deze Website voor uw informatief, niet-commercieel gebruik te bekijken en gebruiken. Tenzij anders bepaald op deze pagina, mag geen enkel deel van de inhoud van deze Website worden gekopieerd, gedownload, of opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand voor andere doeleinden, en mag ook niet worden verspreid voor enig doel, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Groep.

Toegang tot de Website is beperkt tot het bekijken van de gekoppelde webpagina’s voor informatieve doeleinden en om toegang te krijgen tot de informatie die door de Groep op deze website is geplaatst. De toegang, of poging tot het verkrijgen van toegang, tot andere delen van het computersysteem van de Groep of andere informatie in het systeem, voor welk doeleind dan ook, is strikt verboden.

Inhoud

De inhoud op deze Website is bedoeld als een algemene informatiebron die u op de hoogte brengt van een keur aan informatie, waaronder informatie over ons Groep en producten, algemene informatie met betrekking tot lage rugpijn aandoeningen en de behandeling ervan. Deze informatie is geen medische advies en heeft ook niet als doel medische adviezen te verstrekken. U dient voor medisch advies en behandeling altijd een arts of andere gekwalificeerde zorgverlener te raadplegen.

Beperking van aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL ZAL HET BEDRIJF, DIENS HANDELSAGENTEN EN DE MAKERS VAN DE WEBSITE VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, AANVULLENDE, SPECIALE EN GEVOLGSCHADE, VERLIES OF AANSPRAKELIJKHEID (WAARONDER, ZONDER BEPERKING, SCHADE DIE VOORKOMT UIT INKOMSTENDERVING, VERLOREN GEGEVENS OF ONDERBREKING VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN) DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK, ONVERMOGEN TOT HET GEBRUIK, OF RESULTATEN DOOR HET GEBRUIK VAN OF VERTROUWEN IN DEZE WEBSITE OF TOEGANG TOT HET MATERIAAL OP DE WEBSITE, WEBSITES DIE GEKOPPELD ZIJN AAN DEZE WEBSITE OF DE MATERIALEN OF INFORMATIE OP EEN IEDER VAN DEZE WEBSITES, OF MOGELIJKE WANPRESTATIES, FOUTEN, WEGLATINGEN, ONDERBREKINGEN, DEFECTEN, VERZENDVERTRAGINGEN, COMPUTERVIRUSSEN, OF COMMUNICATIESTORINGEN VAN DEZE WEBSITE ONAFHANKELIJK VAN GARANTIE, CONTRACT, ONRECHT OF ENIGE ANDERE JURIDISCHE THEORIE EN ONGEACHT MEN OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN MOGELIJKE SCHADES EN ZELFS ALS DIT VERLIES OF DEZE SCHADE IS VEROORZAAKT DOOR DE NALATIGHEID VAN HET BEDRIJF OF DIENS HANDELSAGENTEN. ALS UW GEBRUIK VAN DE MATERIALEN OF INFORMATIE OP DEZE WEBSITE RESULTEERT IN DE BEHOEFTE AAN ONDERHOUD, REPARATIE OF CORRECTIE VAN APPARATUUR OF DATA, DIENT U DAARVOOR ZELF DE KOSTEN TE DRAGEN. MOGELIJK STAAT DE TOEPASSELIJKE WETGEVING DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE EN IS DE BOVENSTAANDE UITSLUITING DAAROM NIET OP U VAN TOEPASSING.

BOVENDIEN ZAL HET BEDRIJF NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GEACHT BIJ LETSEL OF VERLIES (WAARONDER LETSELSCHADE EN GEVOLGSCHADE) BIJ DEELNAME AAN OMSCHREVEN OF VERWEZEN BEHANDELINGEN OP DE WEBSITE. HET MATERIAAL OP DE WEBSITE WORDT SLECHTS TER INFORMATIE VERMELD EN HET BEDRIJF KAN DE VEILIGHEID EN ZEKERHEID VAN DEZE BEHANDELINGEN NIET GARANDEREN.

Schadeloosstelling

U stemt ermee in de Groep en haar functionarissen, directeuren, werknemers, handelsagenten en licentiehouders te verdedigen en te vrijwaren tegen, en schadeloos te stellen voor, alle aansprakelijkheid met inbegrip van kosten, uitgaven en honoraria van advocaten, als gevolg van een schending door u van deze Gebruiksvoorwaarden.

Privacybeleid

De Groep respecteert de privacy van de Website gebruikers. Wij verwijzen u naar ons Privacybeleid dat is bedoeld om u te informeren over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van de door u verstrekte gegevens op deze Website. Het privacybeleid kan van tijd tot tijd gewijzigd worden.

E-mailberichten die naar de Groep worden verstuurd

Het versturen van e-mailberichten of andere inzendingen via het internet kan onveilig zijn. Houd hier rekening mee voordat u persoonlijke of vertrouwelijke informatie per e-mail verstuurd. 

Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor informatie die via de Website is verstuurd en kan niet garanderen dat de elektronische handel of communicatie volledig veilig is.

Inzendingen

Wij verwelkomen inzendingen via deze website. Als u via deze Website (bijvoorbeeld e-mailberichten en formulieren) informatie aan de Groep verstrekt zal deze informatie voor altijd eigendom zijn van de Groep. Deze informatie blijft ter vrije beschikking staan en mag door de Groep worden gebruikt worden. Tenzij schriftelijk anders vermeld, zal alle aan de Groep ingezonden materiaal worden geacht openbaar te zijn en de Groep is niet gehouden om de informatie als vertrouwelijk te behandelen. De Groep beschikt over het exclusief eigendom van alle huidige en toekomstige rechten van de informatie, zonder compensatie aan de persoon die de informatie verstuurd. Wij raden u dan ook aan geen vertrouwelijk informatie te verstrekken. U stemt ermee in dat u verantwoordelijk bent voor alle inzendingen die u verstrekt en dat u, niet de Groep, de volledige verantwoordelijkheid heeft over de geschiktheid, wettigheid en juistheid van de inzending.

Informatie, Nieuws en Persberichten

Deze Website bevat informatie, nieuws en persberichten over de Groep. Hoewel deze informatie vanaf de datum waarop het is opgesteld accuraat en betrouwbaar geacht werd te zijn, wijst de Groep elke verplichting of obligatie af om deze informatie, dit nieuws, of persbericht te actualiseren. Informatie over andere bedrijven dan de Groep die in het nieuws, de persberichten of anderszins vermeld staat, dient niet te worden vertrouwd als zijnde verstrekt of onderschreven door de Groep.

Actualisatie

Bepaalde pagina’s van de Mainstay Medical website worden regelmatig verplicht geactualiseerd en zo snel als nieuwe relevante informatie beschikbaar, bijgewerkt. Deze pagina’s zijn gemarkeerd met de datum-tag 'Laatste actualisatie: dd/mm/jjjj '. Datum-tags worden ook aangepast als na een periodieke actualisatie de pagina’s onveranderd blijven. Wijzigingen van administratieve aard (bijvoorbeeld, aanpassingen van sectieverwijzingen of grammaticale verbeteringen) hoeven niet te leiden tot een aanpassing van de datum-tag.

Links

Deze Website kan links naar andere websites bevatten die door derden worden onderhouden en beheerd. Gelinkte sites worden niet beheerd door de Groep en de Groep is niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites die met diens Website gelinkt zijn. De aanwezigheid van dergelijke links houdt geen enkele goedkeuring, sponsoring of aanbeveling in van de Groep van materiaal op een andere website en de Groep wijst alle garanties (expliciet of impliciet) over de inhoud en werking van deze sites, af. De Groep aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor links: (i) van een andere website naar de Website, en (ii) naar een andere website vanaf de Website.

Wijzigingen

De Groep behoudt zich het recht voor haar Gebruiksvoorwaarden op elk moment en van tijd tot tijd te wijzigen. Het bedrijf zal ernaar streven wijzigingen aan de Gebruiksvoorwaarden op de Website openbaar te maken. Wij raden u aan de Website regelmatig te raadplegen voor de nieuwste versie van de Gebruiksvoorwaarden.

Intellectueel Eigendom

Deze Website kan handelsmerken en dienstmerken bevatten. Alle merken zijn eigendom van de eigenaren van deze merken zoals aangegeven, tenzij anders is bepaald. Alle rechten op het intellectuele eigendom op deze Website, waaronder auteursrecht, handelsmerken, handelsgeheimen en patentrechten, zijn voorbehouden. Mainstay Medical en ReActiv8 zijn geregistreerde merken van Mainstay Medical Limited. Product en gebruiksaanwijzingen van producten gedekt door een of meer Amerikaanse patenten, inclusief 8,428,728. De redactionele inhoud van deze Website en alle tekst, afbeeldingen, logo's, pictogrammen, afbeeldingen, audioclips en software is het auteursrecht van de Groep en/of de auteurs, fotografen en illustratoren die deze Website voorzien van materiaal, en de gebruiker zal geen copyrightsymbool, of andere identificatie of informatie wijzigen of verwijderen, betreffende de auteurschap of het eigendom van enige inhoud van de Website. Toegang tot deze Website geeft geen recht enige intellectuele eigendom van de Groep of diens leveranciers te kopiëren of te gebruiken en gebruikers hebben geen toestemming om de inhoud op deze Website te kopiëren, verkopen, doorverkopen, distribueren, opnieuw te verzenden, publiceren, uploaden, downloaden, opslaan, weer te geven in publiek ruimtes, veranderen of wijzigen of anderszins over te dragen of commercieel te exploiteren, in welke vorm dan ook.

Schendingen

Mainstay Medical behoudt zich het recht voor om bij inbreuken op deze Gebruikersvoorwaarden alle wettelijke beschikbare en billijke rechtsmiddelen in te zetten, waaronder het recht om de toegang van een bepaald Internetadres naar de Website te blokkeren.

Gebruik van informatie

De Groep behoudt zich het recht voor, en u geeft de Groep toestemming, om alle informatie over uw gebruik van deze Website en alle informatie die u op enigerlei wijze in overeenstemming met ons Privacybeleid heeft vertrekt, te gebruiken.

Toepasselijk recht

De Website wordt beheerd door de Groep uit Ierland. De Groep garandeert niet dat de informatie in diens website geschikt of beschikbaar is voor gebruik op andere plaatsen, en toegang tot de Website vanuit gebieden, waar de inhoud van haar website illegaal kan zijn, is verboden. Zij die ervoor kiezen om de website vanuit andere locaties te bezoeken doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor de naleving van de daar geldende plaatselijke wetgeving. Deze Gebruiksvoorwaarden, en de oplossing van geschillen in verband met deze voorwaarden of het gebruik van deze Website, zijn bepaald door en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Ierland en zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Ierse rechtbank. Dit weerhoudt de Groep er niet van om in om het even welke andere jurisdictie ter wereld een vordering wegens contractbreuk, inbreuk op auteursrecht of anderszins inzake deze Gebruikersvoorwaarden in te stellen.